PODMIENKY POUŽÍVANIA
AUTORSKÉ PRÁVO NA OBSAH
Všetky obsahy tejto webovej stránky sú vlastníctvom spoločnosti Mondelez Slovakia s.r.o., ak nie je výslovne označený iný vlastník práva, a sú chránené autorským právom, resp. ochranou umeleckého výkonu. Použitie textov a súborov (napríklad zverejnenia v tlači, zber údajov a podobne) na tejto webovej stránke je povolené len v prípade, ak:

1. dokumenty ostanú nezmenené a tiež

2. sa budú používať výlučne kvôli informačným, nekomerčným a osobným účelom a použité dokumenty sa nebudú používať alebo kopírovať na sieťových počítačoch alebo webových stránkach tretích strán a ani nebudú šíriť na iných médiách a

3. na všetkých kópiách bude uvedená poznámka o autorských právach a tieto podmienky používania.

Okrem tohto povolenia je použitie výslovne zakázané. Porušenia sa stíhajú podľa občianskeho a trestného práva. Toto povolenie na používanie nezahŕňa právo využívať vzhľad a grafickú úpravu alebo príbuzné fotografie a obrázky tejto webovej stránky, alebo inej webovej stránky, ktorá patrí niektorej spoločnosti skupiny Mondelēz International alebo ktorú prevádzkuje. Aj jednotlivé prvky tejto webovej stránky sú chránené autorským a známkovým právom, okrem podmienok uvedených vyššie v bodoch 1. – 3. sa nesmú kopírovať a ani v celku či čiastočne napodobňovať. To platí predovšetkým pre značky, logá, obrázky, súčasti nahrávok a obrázkov, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke.

OBRÁZKY TRETÍCH STRÁN

Táto webová stránka obsahuje aj obrázky, predovšetkým vo forme fotografií, ktoré sú vlastníctvom tretích strán. Mondelez Slovakia s.r.o. sa snaží v prípade takýchto obrázkov vždy uvádzať príslušného vlastníka práva v bezprostrednej blízkosti príslušného zobrazenia. Aj pri týchto obrázkoch tretích strán upozorňujeme na to, že použitie bez súhlasu príslušného vlastníka práva je výslovne zakázané.

ZNAČKY, NÁZVY, LOGÁ

Všetky názvy spoločností a produktov uvedené na tejto webovej stránke sú značky spoločnosti Mondelez Slovakia s.r.o., resp. jej poskytovateľov licencií, nezávisle od toho, či sú zverejnené a označené symbolom ® lebo nie. Použitie týchto značiek je tretím stranám zakázané.

ZODPOVEDNOST

Používateľ vstupuje na webovú stránku a používa dokumenty, tu uvedené, na vlastné riziko. Vylučujeme našu zodpovednosť  za ľahko nedbanlivé porušenie povinností, ak sa toto netýka zmluvných povinností a sľubovaných vlastností alebo nie sú dotknuté nároky podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa k zodpovednosti za škodu spôsobenou vadou výrobku. To isté platí pre porušenia povinností našich zástupcov. Dokumenty a s nimi spojené obrázky zverejnené na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické alebo typografické chyby. Mondelez Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny. Sťahovanie programov prebieha na vlastné riziko. Používateľ sám zodpovedá za dostatočné zabezpečenie údajov. Platí to predovšetkým pre sťahovanie programov z našich webových stránok.

KRÍŽOVÉ ODKAZY

Táto webová stránka obsahuje aj krížové odkazy (linky) na webové stránky iných poskytovateľov. Pri prvom prepojení bola cudzia ponuka skontrolovaná ohľadom protiprávnych obsahov. Odkazy na iné webové stránky spôsobia, že opustíte webovú stránku Mondelez Slovakia s.r.o.. Webové stránky spojené s odkazom nie sú pod kontrolou Mondelez Slovakia s.r.o. Za obsah, zmenu alebo aktualizáciu takýchto webových stránok Mondelez Slovakia s.r.o. nezodpovedá. To platí rovnakým spôsobom pre internetové vysielanie a iné formy spojenia na sieti s webovými stránkami tretích strán. Tieto odkazy sú ponúkané len ako služba tretích strán. Avšak ak Mondelez Slovakia s.r.o. a/alebo iné spoločnosti skupiny Mondelēz International zistia, alebo upozornia na to, že ponuka obsahuje protiprávny obsah, bude tento krížový odkaz (link) okamžite skontrolovaný a prípadne odstránený.

Copyright © 2015, Mondelez Slovakia s.r.o.. Všetky práva vyhradené.