ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Tender Words“


Účelom tohto dokumentu je stanoviť úplné a jasné pravidlá súťaže „Tender Words“ (ďalej len „súťaž“).


Usporiadateľ súťaže: je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, registračné číslo: CHE-114.352. 032, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zürich, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH - organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, Bratislava 832 42, IČO: 47031140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Po, vložka číslo 2199/B (ďalej len „usporiadateľ“).


Organizátor súťaže: Ogilvy s.r.o., so sídlom Bubenská 170 00, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 25120158, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 51374 (ďalej len "organizátor").


Sociálna sieť: je sociálna sieť FACEBOOK (www.facebook.com) prevádzkovaná spoločnosťou Meta.


Profil usporiadateľa: je profil "https://www.facebook.com/milka.slovakia" na Sociálnej sieti.


Doba a miesto konania súťaže: Súťaž prebieha odo dňa 15.01.2024 do 10.03.2024 (23:59) na Profile organizátora.


Podmienky účasti v súťaži: Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s poštovou doručovacou adresou na území Slovenska, ktoré sú registrované na Sociálnej sieti, majú na Sociálnej sieti počas celej doby trvania súťaže aktívny vlastný účet a dodržiavajú pravidlá zverejnené na profile usporiadateľa, s nasledujúcou výnimkou (ďalej len "súťažiaci"). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi alebo organizátorovi alebo sú rodinnými príslušníkmi v priamom rade takýchto osôb.


Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom tovaru alebo služieb od usporiadateľa alebo organizátora.


Priebeh a zásady súťaže: Súťaž prebieha v ôsmich súťažných kolách rozdelených podľa kalendárnych týždňov súťažného obdobia. Súťažiaci sa zapojí do súťaže o výhru tak, že v priebehu súťažného kola, uverejní na Profile usporiadateľa na Sociálnej sieti reakciu na súťažný príspevok usporiadateľa podľa zadania. Zo všetkých súťažných príspevkov bude po skončení príslušného súťažného kola náhodne vybraných 20 súťažiacich, ktorí získajú darčekový balíček obsahujúci nižšie uvedené výrobky Milka: 


- 2x nátierka 350g

- 6x veľké tabuľky 270-300g (6 príchutí po 1 ks)

- 8x malé tabuľky 85–100g (8 príchutí po 1 ks)

- 2x Milka Biscuits Cake&Choc 35g

- 1x Milka Choco Brownie 150g

- 1x Milka Choco Mini Stars 150g

- 1x Milka Cookie Sensations Choco Inside 156g

- 1x Milka Cookie Loop 132g

- 1x Milka Choco Grains 42g.


Oznámenie a odovzdanie výhier: Výhercovia budú zverejnení na Profile usporiadateľa po skončení súťažného kola. Oznámenie výhier jednotlivým výhercom sa zasielajú prostredníctvom súkromnej správy (direct message, DM) na profil súťažiaceho na sociálnej sieti. Výhry sú zasielané prepravnou spoločnosťou Barracuda BS, s.r.o., IČO: 49707418, na adresu uvedenú výhercom do 30 dní od ukončenia súťaže alebo je výhra výhercovi doručená iným spôsobom po predchádzajúcej dohode. Ak výherca nereaguje na oznámenie o výhre do piatich dní od oznámenia usporiadateľom, jeho výhra prepadá v prospech usporiadateľa bez náhrady. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo nedoručenie výhry. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa, než tú, ktorá je uvedená vyššie, a taktiež na iné protiplnenie.


Pravidlá súťažných príspevkov: Zo súťaže sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré podľa výhradného posúdenia usporiadateľa nezodpovedajú súťažnému zadaniu, ktorých obsah je neprimerane hanlivý či urážlivý, ohováračský či nactiutrhačný, neslušný či obscénny, zastrašujúci či ohrozujúci, je v rozpore s dobrými mravmi, zasahuje do osobných alebo verejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovujúci či problematický, mohol by poškodiť dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, mohol by byť vnímaný ako propagácia výrobkov, služieb či podniku inej osoby, alebo ktorý môže predstavovať trestný čin alebo k nemu nabádať a/alebo ktorý je v rozpore s právnymi predpismi.. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo diskvalifikovať každého účastníka, ktorého správanie alebo profil na Sociálnej sieti je v rozpore s pravidlami Sociálnej siete. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek preskúmať a následne odmietnuť zaradenie do súťaže a/alebo vylúčiť zo súťaže akéhokoľvek súťažiaceho s príspevkom, ktorý považuje za nevhodný z niektorého z vyššie uvedených dôvodov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti takéto rozhodnutie zdôvodniť. Toto sa vzťahuje aj na príspevky, ktoré sú pre súťaž technicky nepoužiteľné.


Autorské a iné práva: Súťažiaci súhlasí a udeľuje usporiadateľovi bezodplatnú licenciu bez časového, územného a množstevného obmedzenia na zverejnenie príspevku vrátane mena autora (názvu profilu Súťažiaceho na sociálnej sieti) na Profile usporiadateľa a na Internete v súvislosti so súťažou. Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že po zverejnení môže byť súťažný príspevok šírený na internete mimo vôle usporiadateľa a usporiadateľ za takéto šírenie nezodpovedá. Súťažiaci vždy ručí za to, že je výlučným autorom ním zverejneného príspevku alebo že má súhlas autora a všetkých osôb, ktoré sa podieľali na vytvorení diela, na jeho použitie za podmienok a v rozsahu uvedenom v tomto dokumente a že je najmä oprávnený takýto súhlas usporiadateľovi udeliť. V prípade potreby ďalšieho použitia takéhoto diela zo strany usporiadateľa nad vyššie uvedený rámec sa účastník súťaže zaväzuje písomne potvrdiť usporiadateľovi právo na použitie predmetného autorského diela na základe žiadosti usporiadateľa za predpokladu, že s takýmto použitím súhlasí. Za takéto použitie nepatrí súťažiacemu žiadna ďalšia finančná odmena, nefinančná odmena alebo protihodnota.


Ochrana údajov: Mondelez Europe Services GmbH, sídlo 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, registračné číslo: CHE-114.352. 032, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Zürich, v prípade Mondelez Europe Services GmbH - odštepný závod Česká republika, so sídlom Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 01435485, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka A 76056 (ďalej len "prevádzkovateľ").


Na správu Profilu usporiadateľa využíva usporiadateľ služby spoločnosti Digital First Marketing Group s.r.o., IČO: 08262683, so sídlom Jankovcova 1037/49, Praha 7, ktorá ako spracovateľ zabezpečuje pre organizátora správu obsahu profilu usporiadateľa.


Spoločnosť Meta je správcom osobných údajov všetkých používateľov a návštevníkov Sociálnej siete spracúvaných všeobecne počas jej prevádzky a tiež počas prevádzky ďalších produktov spoločnosti Meta. Pre viac informácií o používaní osobných údajov sa pozrite na príslušné stránky Sociálnej siete týkajúce sa používania osobných údajov:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=comet_dropdown .


Upozorňujeme tiež, že pri správe Profilu usporiadateľa na Sociálnej sieti sa usporiadateľ a Meta môžu stať spoločnými správcami Vašich osobných údajov vzhľadom na to, že Sociálna sieť poskytuje usporiadateľovi pri prevádzke profilu tzv. prehľady stránok, čo sú súhrnné údaje o tom, ako ľudia komunikujú s profilom usporiadateľa na sociálnej sieti (napr. ide o informácie o počte osôb alebo profilov, ktoré si zobrazili, okomentovali alebo reagovali na príspevky usporiadateľa na jeho profile na sociálnej sieti, súhrnné anonymizované demografické údaje - napr. vek, mesto, pohlavie týchto osôb a pod.) Za spracovanie dát z týchto prehľadov je však primárne zodpovedná spoločnosť Meta.


Na účely súťaže usporiadateľ spracúva: názov Vášho profilu na Sociálnej sieti. Na účely zaslania výhry usporiadateľ pri výhercoch spracúva: meno, priezvisko výhercov a kontaktnú adresu, ktorú si od Vás vyžiada v prípade, že sa stanete výhercom. V prípade, že sa stanete výhercom, usporiadateľ môže po skončení súťaže zaradiť názov Vášho profilu na Sociálnej sieti do zoznamu výhercov zverejneného na Profile usporiadateľa. V súvislosti so súťažou už usporiadateľ nespracováva žiadne ďalšie Vaše osobné údaje. Akékoľvek fotografie Vami prípadne pridané na Profil usporiadateľa v rámci súťaže budú usporiadateľom uchovávané iba na jeho účte na Sociálnej sieti.


Účasť v súťaži je dobrovoľná, avšak bez poskytnutia uvedených informácií nie je možné sa súťaže zúčastniť. Bez uvedenia doručovacej adresy nie je možné odovzdať príslušnú výhru (ak výherca požaduje zaslanie výhry poštovou prepravou).


Osobné údaje sa spracúvajú na základe osobitnej zmluvy, ktorú predstavujú tieto podmienky súťaže. Osobné údaje súťažiacich sa budú spracúvať najviac 3 mesiace po skončení tejto súťaže a potom budú usporiadateľom odstránené.


Osobné údaje bude usporiadateľ spracovávať len manuálne v elektronickej forme. Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu zo strany usporiadateľa, s výnimkou náhodného výberu výhercov súťaže. Sám usporiadateľ ich neposkytuje mimo EÚ. Údaje - mená, priezviská a kontaktné adresy výhercov môžu byť poskytnuté príslušnému dopravcovi na účely zaslania výhry. Uvedené nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva sociálna sieť v rámci svojej prevádzky.


Každý súťažiaci má ako dotknutý subjekt najmä tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom a na informácie o nich, na základe ktorého môže od usporiadateľa získať informácie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah spracúvaných údajov a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
  • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo v prípade, že súťažiaci odvolá svoj súhlas a neexistuje ďalší právny základ na spracúvanie, alebo v prípade, že osobné údaje sú spracúvané nezákonne, alebo v prípade, že osobné údaje musia byť vymazané na splnenie zákonnej povinnosti organizátora (právo byť zabudnutý),
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch, keď súťažiaci popiera presnosť osobných údajov na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol overiť presnosť osobných údajov, ďalej v prípade keď je spracúvanie osobných údajov nezákonné a súťažiaci odmieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania, alebo v prípade keď usporiadateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale súťažiaci ich potrebuje na určenie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa údajov,
  • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov založeného na oprávnenom záujme usporiadateľa,
  • právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, a to v prípade podozrenia z porušenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.


Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä týmito pravidlami a vo veciach, ktoré tieto pravidlá výslovne neupravujú, sa riadi všeobecným Vyhlásením o ochrane osobných údajov usporiadateľa (viac na https://privacy.mondelezinternational.com/eu/sk-SK/privacy-notice/). Tieto pravidlá a ustanovenia o ochrane osobných údajov majú prednosť pred všeobecným Vyhlásením o ochrane osobných údajov usporiadateľa.


Ďalšie podmienky súťaže: Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť súťaž alebo zmeniť pravidlá súťaže zo závažných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za doručenie výhier, poskytnutie nesprávnych alebo nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už spôsobených ľudským faktorom alebo technickou chybou) alebo za akékoľvek technické alebo telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy, ktoré vzniknú počas súťaže. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za to, ak si výherca neprečíta súkromnú správu na Sociálnej sieti, v ktorej je oznámená výhra, alebo ak výherca odpovie usporiadateľovi prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti. Ak má usporiadateľ dôvodné podozrenie alebo sa domnieva, že účastník alebo akákoľvek iná osoba, ktorá účastníkovi pomohla alebo mohla pomôcť pri získaní výhry, konala podvodne, nečestne alebo nekalým spôsobom, bude účastník zo Súťaže vylúčený. Účasť v súťaži ani výhru v nej nemožno vymáhať súdnou cestou. Výhry v Súťaži nie je možné vyplatiť v hotovosti alebo v akejkoľvek inej forme na žiadosť výhercu. Vyobrazenie výhier na marketingových materiáloch Usporiadateľa slúži len na ilustračné účely. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie výhry pri preprave, ani za škody, ktorú môže výhra alebo odmena spôsobiť výhercovi alebo ďalším osobám, ktoré výhernú cenu alebo odmenu využijú alebo použijú.


Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná či spravovaná spoločnosťou Facebook (Meta) ako prevádzkovateľom Sociálnej siete, ani s ňou nie je spojená.. Súťažiaci berie na vedomie, že na účely súťaže poskytuje svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook (Meta). Spoločnosť Facebook (Meta) je kompletne oslobodená od záväzkov voči každému súťažiacemu (účastníkovi).


Účinnosť: Tieto pravidlá sú platné od 15.01.2024.