Pravidlá súťažnej akcie „Jemné slová”

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len "usporiadateľ").

ORGANIZÁTOR

Peppermint Digital s.r.o., Maltézske námestie 537/4, Malá Strana, 1187 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928.

1/10 Doba trvania súťaže a miesto konania súťaže

Súťažnej akcie s názvom "Milka&Oreo" (ďalej tiež len ako "súťažy") bude realizovaná v termíne 1.2. 2021 do 31. 3. 2021 (ďalej tiež len ako "doba trvania súťaže") na území Slovenskej republiky.

2/10 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako "súťažiaci" alebo "účastník"), ktorá v čase trvania súťaže navštívi internetovú adresu www.milka.sk, splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 22 z. Č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

3/10 Mechanika

Súťaže sa možno zúčastniť nákupom akéhokoľvek výrobku Milka v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťaž je rozdelená do jednotlivých súťažných dní (súťažných kôl). Celkovo je vypísané 59 súťažných dní (súťažných kôl). Každý súťažný deň (súťažné kolo) začína o 00:00 a končí o 23:59.

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa uvedené kritériá a v dobe konania súťaže na webových stránkach www.milka.sk, vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako "registrácia"). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, kompletnú doručovaciu adresu, email a telefónny kontakt. Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažnej účtenky podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód zhodný so súťažnou účtenkou. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažnej účtenky podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom účteniek. Účtenky je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať opakovane (tj. vždy novú účtenku a vždy každú účtenku iba raz).

Po skončení doby trvania každého súťažného kola bude zo všetkých registrovaných účteniek vylosovaných 50 (päťdesiat) účteniek, ktorých majitelia (tj. súťažiaci, ktorí vyžrebované účtenky registrovali) sa stávajú výhercami, pričom vyhrávajú 1ks Milka vankúšika. V prípade opakovanej výhry má výherca nárok maximálne iba na 5ks výhier za celý čas trvania súťaže, prípadné následné výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si teda vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, nekalého či nečestného konania, či účastníkmi, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne i len dôvodné podozrenie na také konanie alebo pochybnosti o čestnom spôsobe získania účteniek zo strany súťažiacich.

4/10 Súťažná účtenka

Účastník súťaže zakúpi v dobe konania súťaže (tj. od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021) v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky súťažný výrobok zn. Milka a uschová si účtenku pre prípad výhry a na prípadné následné overenie (dátum nákupu je akceptovaný od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021), následne vyfotografuje alebo naskenuje účtenku, kde bude zreteľne viditeľná časť s nákupom súťažného výrobku zn. Milka a číslom DKP kódu či číslom účtenky s dátumom nákupu, vstúpi na stránku podľa bodu 2 týchto pravidiel, zaregistruje sa a nahrá súťažnú fotografiu ( scan).

Fotografia účtenky musí byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg. Na fotografii (scane) účtenky musí byť jasne vidieť: dátum nákupu súťažného výrobku Milka. Fotografia (scan) musí byť čitateľná (ý)! Každá nahraná fotografia (scan) účtenky musí byť origináln a zhotovená daným súťažiacim. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) účteniek, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) účteniek, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

5/10 Výhry

2950x Milka vankúšik v rozmere 20x20cm

Výhra je určená len pre osobné účely.

6/10 Výhercovia

Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom e-mailu vždy po ukončení daného súťažného kola. Výhercom bude výhra odoslaná do 31. 5. 2021.

Výhry nie je možné vymeniť za peňažné ani iné plnenia alebo požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je určená usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

7/10 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, ktorú nebolo možné odovzdať výhercovi do 31. 5. 2021.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry. Výhry nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani u organizátora.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručené oznámenia o výhre ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo ich kontrolu.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

8/10 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži spôsobom podľa bodu 3 týchto pravidiel, teda registráciou, účastník súťaže vyslovuje svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, úplná doručovacia adresa (ulica, popisné číslo, obec, poštové smerovacie číslo) a telefónne číslo (ďalej aj ako „osobné údaje“).

Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov oprávnených účastníkov súťaže ako dotknutých osôb:

 • 1) Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, Račianska 44, 832 42 Bratislava
  IČO: 47 031 140
  zapísaná v OR OS BA I, odd. Po, vložka č. 2199/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
   • 2) Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
    Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k týmto pravidlám prostredníctvom registrácie, ako formy dohody o právach a povinnostiach účastníkov a Prevádzkovateľa, za účelom organizovania a vyhodnotenia súťaže, umožnenia účasti oprávneného účastníka v súťaži, a teda zapojenia sa oprávneného účastníka do súťaže, možnosti preverenia platnej účasti účastníka v súťaži, zaradenia účastníkov do databázy, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry. Osobné údaje účastníkov môžu byť spracovávané aj na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem usporiadateľa a organizátora tejto súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako aj ostatných účastníkov, najmä na účely ďalšieho marketingového spracovania osobných údajov, prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi inštitúciami v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

   • 3) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
    Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

   • 4) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:
    Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj účastníkov súťaže podľa týchto pravidiel súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť súťaže. Ak niekto nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti tohto účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

   • 5) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
    Príjemcami osobných údajov sú:
    • a) osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovatelia), najmä nie však výlučne organizátor súťaže,
    • b) osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru,
    • c) zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa súťaže,
    • d) doručovateľské spoločnosti a poskytovateľ poštových služieb,
    • e) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže, a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

   • 6) Práva dotknutej osoby:
    Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:
    Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby počas trvania súhlasu najneskôr však dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však do odovzdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutia výhier v prospech usporiadateľa, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných účastníkov súťaže, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.
    Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:
    • a) účele spracúvania osobných údajov,
    • b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
    • c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
    • d) dobe uchovávania osobných údajov,
    • e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
    • f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
    • g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,
    • h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

    Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
    Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
    • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
    • b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
    • d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
    • e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
    • a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
    • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
    • d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

    Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
    • a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
    • b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
     Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej zúčastniť, platí, že pokiaľ bude usporiadateľ požiadaný o prenesenie a vymazanie poskytnutých osobných údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

    Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať, a to zaslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu hello@peppermint.cz
    Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
    Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ v súvislosti s účasťou v Súťaži nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

   Práva súťažiaceho je možné uplatniť na kontakte hello@peppermint.cz. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.dataprotection.gov.sk, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

   Organizátor týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. cookies, a to výlučne na uľahčenie ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

   Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s podmienkami a pravidlami súťaže, rovnako tak ako súhlasom so spracovaním osobných údajov, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

   Pokiaľ súťažiaci neprijme pravidlá súťaže, nemôže sa súťaže zúčastniť.

   9/10 Ďalšie dôležité podmienky súťaže

   Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

   Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

   Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúce prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na www.milka.sk

   Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.   V Bratislave dňa 1. 2. 2021.