Pravidlá súťažnej akcie „Súťaž so sušienkami Milka”

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len ''usporiadateľ'').

ORGANIZÁTOR

Peppermint Digital s.r.o., Maltézske námestie 537/4, Malá Strana, 1187 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928.

1/10 Doba trvania súťaže a miesto konania súťaže

Súťažná akcia s názvom ''Súťaž so sušienkami Milka!'' (Ďalej tiež len ako ''súťaž'') bude realizovaná v termíne 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020 (ďalej tiež len ako ''doba trvania súťaže'') na území Slovenskej republiky.

2/10 Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej tiež len ako ''súťažiaci'' alebo ''účastník''), ktorá v čase trvania súťaže navštívi internetovú adresu www.milka.sk, splní všetky ostatné podmienky pre účasť v súťaži podľa týchto pravidiel a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel.

Účastníkom súťaže a jej výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 22 z. Č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

3/10 Mechanika

Súťaže sa možno zúčastniť nákupom aspoň jedného výrobku Milka z portfólia značky Milka sušienok a softíkov alebo ich ľubovoľnej kombinácie (zoznam výrobkov, ktorých nákupom sa možno zapojiť do súťaže je uvedený v Prílohe č. 1 týchto Pravidiel) v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, ktorá vydáva platný daňový doklad.

Súťaž je rozdelená do 4 súťažných kôl v nasledujúcich obdobiach:

Súťažné kolo 1. 11. - 8. 11. 2020

Súťažné kolo 9. 11. - 15. 11. 2020

Súťažné kolo 16. 11. - 22. 11. 2020

Súťažné kolo 23. 11. - 30. 11. 2020

Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá spĺňa uvedené kritériá a v dobe konania súťaže na webových stránkach www.milka.sk, vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej tiež len ako ''registrácia''). Súťažiaci musí uviesť v rámci registrácie meno, priezvisko, email, telefón a úplnú doručovaciu adresu (ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ). Ďalej musí súťažiaci nahrať fotografiu (scan) súťažnej účtenky podľa bodu 4 týchto pravidiel a vyplniť DKP kód zhodný so súťažnou účtenkou. V prípade, že súťažiaci neuvedie registračné údaje v požadovanom rozsahu alebo nenahrá fotografiu (scan) súťažnej účtenky podľa bodu 4 týchto pravidiel, nemôže sa zúčastniť súťaže a bude bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradený.

Každý súťažiaci môže súťažiť s neobmedzeným množstvom účteniek. Účtenky je možné k jednej registrácii účastníka nahrávať opakovane (tj. vždy novú účtenku a vždy každú účtenku iba raz). Súťažiaci môže počas súťažných dní vyhrať viackrát. Súťažiť možno s ľubovoľným množstvom účteniek. Na každú jednu výhernú registrovanú účtenku je možné vyhrať jednu cenu.

4/10 Určenie výhercov výhier:

Po skončení každého súťažného kola bude zo súťažiacich, ktorí sa v danom súťažnom kole riadne zapojili do súťaže, resp. zo všetkých v danom kole riadne podľa týchto pravidiel registrovaných účteniek za súťažný nákup, vylosovaných 25 (dvadsaťpäť) výhercov. Žrebovanie bude prebiehať vždy medzi 15:00 a 16:00 hod. V deň nasledujúci po skončení daného súťažného kola. tzn. 9. 11., 16. 11., 23. 11., 1. 12. 2020. Výhercovia budú o svojej prípadnej výhre kontaktovaní výherným emailom, ktorý bol zadaný počas registrácie účtenky.

Každý výherca výhry získava jeden kus keramickej dózy sovičky Berti alebo keramickej dózy Príšerky Fluffy bez možnosti výberu.

V prípade, že nebude možné rozdeliť výhry pre nedostatočný počet súťažiacich, prepadajú nerozdelené vedľajšie výhry usporiadateľovi.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené, resp. z nej budú vylúčené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá bez náhrady usporiadateľovi. Usporiadateľ a organizátor si teda vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov alebo neudeliť výhry (výhry v takom prípade prepadnú bez náhrady usporiadateľovi) najmä takým účastníkom, ktorí sa dopustia porušenia pravidiel tejto súťaže alebo podvodného, nekalého či nečestného konania, či účastníkmi, ktorí porušia príslušné právne predpisy, dobré mravy či fair-play či dobré meno usporiadateľa alebo organizátora, a to aj prostredníctvom tretích osôb, a to aj v prípade, ak vznikne i len dôvodné podozrenie na také konanie alebo pochybnosti o čestnom spôsobe získania účteniek zo strany súťažiacich.

5/10 Súťažná účtenka

Účastník súťaže, ktorý si zakúpi v dobe konania súťaže (tj. od 1. 11.2020- 30. 11. 2020) v akejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky aspoň jeden výrobok z portfólia Milka sušienok a softíkov alebo ich ľubovoľnú kombináciu (zoznam výrobkov, ktorých kúpou sa dá zapojiť do Súťaže, je uvedený v prílohe č. 1 týchto pravidiel), si je povinný uschovať originál účtenky za taký súťažný nákup pre prípad výhry. Dátum nákupu je akceptovaný od 1. 11.2020 do 30. 11. 2020. Následne účastník súťaže vyfotografuje alebo naskenuje účtenku, kde bude zreteľne viditeľná časť s preukázateľným nákupom niektorého súťažného výrobku zn. Milka sušienok a softíkov alebo ich ľubovoľnej kombinácie a číslom DKP (KP) kódu s dátumom nákupu, vstúpi na stránku súťaže podľa bodu 2 týchto pravidiel, zaregistruje sa a nahrá fotografiu účtenky.

Fotografia účtenky musí byť vo formáte: jpeg, png alebo jpg. Na fotografii (scane) účtenky musí byť jasne vidieť: dátum nákupu súťažného výrobku Milka. Fotografia (scan) musí byť čitateľná (ý)! Každá nahraná fotografia (scan) účtenky musí byť originál a zhotovená daným súťažiacim. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografie (scany) účteniek, ktoré budú do systému vložené opakovane, a to buď rovnakým, alebo iným súťažiacim alebo budú elektronicky či inak upravené. Akékoľvek fotografie (scany) účteniek, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky, nebudú do súťaže zaradené, resp. budú vyradené a vymazané.

6/10 Výhry

Výhrou sú keramické dózy na sušienky v počte 100 (sto) kusov v rozložení 50 (päťdesiat) kusov dóz Sovičky Berti a 50 (päťdesiat) ks keramickej dózy Příšerky Fluffy.

Výhry sú určené iba pre osobné účely.

7/10 Výhercovia

Výhercom bude výhra zaslaná do 31. 1 .2021 na kontaktnú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári. V prípade neprevzatia, výhra prepadá usporiadateľovi

Ustanovenie pre výhry:

Výhry nie je možné vymeniť za peňažné ani iné plnenia alebo požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je určená usporiadateľom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

8/10 Ďalšie podmienky týkajúce sa výhier

Všetky neprevzaté či neuplatnené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, kedy sa výhercu nepodarilo kontaktovať do 31. 1. 2021.

Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry. Výhry nie je možné reklamovať u usporiadateľa ani u organizátora.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nedoručená oznámenia o výhre ani za doručenie týchto oznámení po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti elektronickej pošty alebo iných dôvodov mimo jeho kontrolu.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) Je len ilustračné a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier

9/10 Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

V rámci vyplnenia registračného formulára k súťaži bude každý súťažiaci požiadaný o vyjadrenie súhlasu s pravidlami a so spracovaním osobných údajov v rozsahu registračného formulára, teda mená a priezviska, e-mailu a úplné doručovacej adresy (ulica, popisné číslo, obec, poštové smerovacie číslo) . Uvedené osobné údaje budú použité na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže, vrátane, nie však výlučne, identifikácia súťažiacich v súťaži, zaradenie do databázy súťažiacich v súťaži, spracovanie a vyhodnotenie kvízu, oznámení výsledku kvízu, odovzdanie výhier výhercom.

Osobné údaje môžu byť bez súhlasu spracúvať na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, najmä na overenie dodržiavania pravidiel súťaže, prípadného presadzovanie práv a právnych nárokov a prípadné obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgány v súvislosti s usporiadaním súťaže.

Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania súťaže je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre organizovanie súťaže, najmä pre spracovanie a vyhodnotenie súťažného kvízu, oznámení výsledku kvízu či získanie a zaslanie výhier v tejto súťaži, pretože pre organizovanie súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci a ich spoluhráči v kvíze poskytli osobné údaje a súhlasili so spracovaním ich osobných údajov v požadovanom rozsahu. Ak niekto nesúhlasí s poskytnutím a / alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov, resp. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov odvolá a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru. Nesúhlas so spracovaním osobných údajov (odvolania súhlasu) je možné oznámiť nasledovné spôsobom: e-mailom na hello@peppermint.cz.

Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych titulov, najmä na účely oprávnených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich či ich spoluhráčov z kvízu, najmä na overenie dodržiavania pravidiel súťaže či prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadné obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Doba spracovania je doba trvania súťaže a ďalej po dobu do rozdania všetkých výhier výhercom, resp. prepadnutie výhier usporiadateľovi. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich a spoluhráčov z kvízu, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadné obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Správcom údajov poskytnutých súťažiacim je usporiadateľ tejto súťaže. Poskytnuté údaje môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia organizácie vykonávajúce usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľskej spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovné, daňoví a právny poradcovia.

Práva ohľadom spracovania osobných údajov je možné uplatniť na kontaktu hello@peppermint.cz.. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ku ktorému môže každý podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov v súťaži má každý právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov. Každý má právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov v prípadoch, keď popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby usporiadateľ mohol presnosť osobných údajov overiť, ďalej v prípade, kedy spracovanie osobných údajov je nezákonné a on odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo v prípade, že usporiadateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale on je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Každý má právo na vymazanie osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade, že odvolá svoj súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, alebo v prípade, že osobné údaje boli spracované nezákonne, alebo v prípade, že osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa. Každý má tiež právo na prenosnosť údajov. Vzhľadom na to, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži a bez toho nie je možné sa jej ani kvízu zúčastniť, platí, že ak súťažiaci alebo jeho spoluhráč z kvízu požiada o prenesenie a vymazanie poskytnutých údajov, bude to mať za následok ukončenie účasti účastníka v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

Každý má právo vznášať námietky proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme usporiadateľa a organizátora či ostatných súťažiacich a spoluhráčov z kvízu v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže. Súťažiaci ani jeho spoluhráč (i) z kvízu nebudú predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ich obdobne významne dotýkalo.

Organizátor týmto informuje návštevníkov webových stránok súťaže, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv. Cookies, a to výlučne na uľahčenie ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies možno vykonávať nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov.

Vyplnením a odoslaním registrácie a súhlasom s pravidlami súťaže, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel. Zapojením do súťažného kvízu a súhlasom s pravidlami súťaže, spoluhráč z kvízu berie na vedomie a súhlasí s podmienkami a ustanoveniami týchto súťažných pravidiel.

Ak súťažiaci nepríje pravidlá súťaže tak ako sú, nemôže sa súťažiaci súťaže zúčastniť.

10/10 Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže, súťaž prerušiť, predčasne ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné a majúci prednosť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na www.milka.sk

Organizátor súťaže je oprávnený kedykoľvek kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu podľa svojho výlučného uváženia spor posúdiť a s konečnou platnosťou o ňom rozhodnúť, rovnako ako rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.

Spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom súťaže. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná alebo spravované spoločnosťou Facebook ani s ňou spojená.V Bratislave dňa 31.októbra 2020Příloha č. 1: Soutěžní výrobky – seznam výrobku zapojených do soutěže.

Milka Biscuits

 • Milka Choco Mini Stars 37,5 g
 • Milka Choco Mini Stars 150 g
 • Milka White Choco Mini Stars 150 g
 • Milka Choco Cow 40 g
 • Milka Choco Cow 120 g
 • Milka Jaffa biscuits 147 g Raspberry
 • Milka Jaffa biscuits 147 g Orange
 • Milka Choco Grain 42 g
 • Milka Choco Grain 126 g
 • Milka Cookie Sensations Choco Inside 156 g
 • Milka Cookie Sensation ALL Choco 156 g
 • Milka Cookie Sensation Oreo Creme 156 g
 • MILKA XL Cookie Choco 184 g
 • MILKA XL Cookie Nut 184 g
 • Milka Choco Brownie 150 g
 • Milka Biscuits Cake & Choc 35 g
 • Milka Biscuits Cake & Choc 175 g
 • Milka Tender Cow 28 g
 • Milka Tender Cow 140 g
 • Milka Choc & Choc 150 g
 • Milka Tender Milk 37 g
 • Milka Tender Nut 37 g
 • Milka Choco Sticks 112 g
 • Milka Choco Biscuits 150 g
 • Milka Crunchy Choco Break 26 g
 • Milka Crunchy Break 26 g
 • Milka Crunchy Break Výhodné balení 130 g
 • Milka Crunchy Choco Break Výhodné balení 130 g
 • Milka Choco Wafers 150 g
 • Milka Vianočná guľa Cake&Choc 140g (exkluzívne na Tesco CZ&SK)
 • Milka Biscuits Xmas box GrandPa 152 g
 • Milka Biscuits Xmas box Mama Bear 152 g