NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1) Nemám pokladničný doklad, ako sa môžem zapojiť do súťaže?

Je nám to ľúto, ale bez pokladničného dokladu nie je možné zapojiť sa do súťaže. Zájdite znovu do obchodu a pokladničný blok si tentokrát nezabudnite.

2) Koľko Milka výrobkov musím nakúpiť, aby som vyhral?

Stačí jeden akýkoľvek výrobok Milka uvedený na pokladničnom dokladu a výhra môže byť vaša, avšak čím viac pokladničných dokladov nazbierate, tým je väčšia šanca na výhru. Všetky pokladničné doklady musia byť vydané v rámci doby trvania súťaže, t.j. v období od 15.02.2019 00:00 do 31.03.2019 23:59.

3) Ako sa dozviem, že som vyhral a čo ďalej?

Informácia o výhre alebo o získaní garantovaného darčeku vám pošleme na email, ktorý siteuviedli pri registrácii.

4) Môžem súťažiť opakovane?

Áno. ;) Stačí registrovať viac pokladničných dokladov.

5) Čo je DKP a kde to na pokladničnom doklade nájdem?

DKP je daňový kód pokladne, ktorý by sa mal nachádzať na každom pokladničnom doklade vydanej z registračnej pokladne predajne v Slovenskej republike. Ide o 16 miestny kód zložený z číslic.

Pravidlá súťaže „Zahrej sa jemnosťou“
(ďalej len „Pravidlá“)

1. Usporiadateľ súťaže

Spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v obchodnom registri pre kanton Curych, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Mondelez Europe Services GmbH- organizačná zložka Slovensko, so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 031 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B (ďalej len "usporiadateľ").

Súťaž je usporiadaná v spolupráci s Mondelez Europe Services GmbH- Mondelez Europe Services GmbH - odštepný závod Česká republika, so sídlom Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 014 35 485, zapísaného v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 76056. v rovnakom termíne aj na území Slovenskej republiky. Výhry zaradené do súťaže sú spoločné pre Českú republiku aj Slovenskú republiku. V Českej republike a v Slovenskej republike teda spotrebitelia budú môcť v jeden deň vyhrať spolu až 100 cien.

Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže vo vzťahu k súťažiacim na území Slovenskej republiky.

2. Organizátor súťaže

Peppermint digital s.r.o., Maltézske námestie 537/4, Praha 1, PSČ 118 00, IČO: 285 25 001, zapísaný v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 147928 (ďalej len ako "organizátor").

3. Doba trvania súťaže

Súťaž „Zahraj sa s jemnosťou“ (ďalej len ako "súťaž") bude realizovaná v termíne od 15. 02. 2019 00:00 do 31. 03. 2019 23:59 (ďalej tiež "doba trvania súťaže") na území Slovenskej republiky.

4. Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len "súťažiaci" alebo „účastník“), ktorá v dobe trvania súťaže navštívi facebookovú stránku www.facebook.com/milka.slovakia alebo webovú stránku www.milka.sk a zapojí sa aktívne do súťaže podľa týchto Pravidiel.

Fyzické osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu do súťaže zapojiť iba s predchádzajúcim súhlasom zákonného zástupcu. Výhercom sa môže stáť výlučne účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci usporiadateľa a organizátora, ako ani osoby im blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

5. Mechanika súťaže

Súťaž bude prebiehať v rámci súťažných kôl, ktoré sú rozdelené na dni (ďalej len „súťažné kolo“), pričom celkový počet súťažných dní a teda súťažných kôl počas doby trvania súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel je 45.

Súťaže sa možno zúčastniť nákupom akýchkoľvek výrobkov Milka (ďalej v texte len „súťažný výrobok“ alebo „súťažné výrobky“), a to v ktorejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky a predložením platného pokladničného dokladu spôsobom podľa týchto Pravidiel. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá v dobe trvania súťaže na webovej stránke www.milka.sk alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/milka.slovakia vyplní všetky stanovené údaje, čím sa zaregistruje do súťaže (ďalej len „registrácia“). Súťažiaci je povinný uviesť v rámci registrácie svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a úplnú doručovaciu adresu, a to názov ulice, súpisné číslo alebo orientačné číslo, obec a PSČ. V ďalšom kroku je súťažiaci povinný nahrať fotografiu/snímku (scan) pokladničného dokladu podľa bodu 6 týchto Pravidiel a vyplniť DKP kód uvedený na príslušnom pokladničnom doklade. V prípade, ak súťažiaci neuvedie vyššie uvedené údaje v rámci registrácie v požadovanom rozsahu, nemôže sa zúčastniť súťaže a organizátor je oprávnený ho bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci môžu súťažiť s neobmedzeným počtom pokladničných dokladov. Účastník môže zaregistrovať a nahrať v rámci jednej registrácie viaceré pokladničné doklady, kedy však je účastník povinný nahrať a zaregistrovať vždy nový pokladničný doklad t.j. každý pokladničný doklad môže účastník použiť len raz. Súťažiaci môžu vyhrať viackrát s ľubovoľným počtom pokladničných dokladov, kedy sa každá výhra viaže k jednému výhernému pokladničnému dokladu.

Organizátor pod dohľadom usporiadateľa vyžrebuje každý deň v priebehu doby trvania súťaže 50 víťazov, a to z pokladničných dokladov registrovaných a nahraných súťažiacimi predchádzajúci deň. Výhercovia za posledný deň doby trvania súťaže t.j. 31.03.2019 budú vyžrebovaní dňa 01.04.2019. Žrebovanie bude prebiehať vždy medzi 15:00 a 16:00 hodinou. Každý výherca získava jednu termosku Milka.

V prípade, že v jednom súťažnom kole nebude možné vyžrebovať 50 výhercov, zostávajúca výhra do počtu 50 prepadne v prospech usporiadateľa.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s týmito Pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak sa preukáže, že takáto osoba sa i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku uvedenia nepravdivých informácií, nemá nárok na výhru. Usporiadateľ ako aj organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý poruší Pravidlá tejto súťaže, alebo u ktorých bude mať odôvodnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ ako aj organizátor si rovnako vyhradzuje právo neposkytnúť výhru v prípade, ak bude mať pochybnosti o spôsobe získania pokladničných dokladov zo strany súťažiacich alebo v prípade porušenia Pravidiel súťaže zo strany súťažiaceho alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiaceho, ktoré bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami spravodlivej súťaže (fair-play).

6. Súťažný pokladničný doklad

Súťažným pokladničným dokladom je doklad o kúpe súťažných výrobkov účastníkom súťaže počas doby trvania súťaže, v ktorejkoľvek predajni na území Slovenskej republiky, pričom dátum nákupu uvedený na pokladničnom doklade nemôže byť skorší ako 15.02.2019 alebo starší ako 31.03.2019. Účastník vyhotoví fotografiu/snímku (scan) pokladničného dokladu, kde bude zreteľne viditeľná časť s nákupom súťažných výrobkov a číslom DKP kódu, ako aj dátum nákupu, vstúpi na webovú stránku alebo facebookovú stránku podľa bodu 4 týchto Pravidiel, zaregistruje sa a nahrá fotografiu/snímku (scan) pokladničného dokladu podľa tohto odseku bodu 6 Pravidiel.

Fotografiu/snímku (scan) pokladničného dokladu je potrebné vyhotoviť vo formátoch: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii/snímke (scan) pokladničného dokladu musí byť viditeľný: dátum nákupu súťažného výrobku a pokladničný doklad musí byť v celom rozsahu čitateľný. Každá fotografia/snímka (scan) zaregistrovaného pokladničného dokladu musí zodpovedať originálu pokladničného dokladu a zároveň musí byť vyhotovená daným súťažiacim resp. zákonným zástupcom súťažiaceho. Usporiadateľ ako aj organizátor v jeho mene si vyhradzuje právo vyradiť zo systému fotografií/snímok (scan) pokladničných dokladov opakovane zaregistrovaných a nahratých do systému, a to buď rovnakým alebo iným súťažiacim alebo fotografie/snímky (scan) pokladničných dokladov, ktoré boli elektronicky alebo iným spôsobom upravené. V prípade, ak pokladničný doklad nebude spĺňať podmienky podľa tohto bodu Pravidiel, nebude zaradený do súťaže.

Usporiadateľ ako aj organizátor si vyhradzuje právo vymazať fotografie/snímky (scan) pokladničných dokladov, ktoré sú v rozpore s Pravidlami súťaže.

7. Výhry

Súťaž prebieha súbežne na území Slovenskej ako aj Českej republiky, pričom do súťaže Usporiadateľ poskytol celkovo 4500 kusov Milka originálnych termosiek. Z celkového množstva poskytnutých výhier je polovica, t.j. 2250 ks Milka termosiek, určená pre územie Slovenskej republiky.

Denne je v rámci Slovenskej republiky do súťaže zaradených 50 kusov Milka termosiek. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry sú určené výlučne pre osobné účely.

Súťažiaci berú na vedomie, že v prípade, ak hodnota výhry presiahne 350,00 €, takáto výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov platnom znení (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle ustanovenia § 8 ods. 10 cit. Zákona o dani z príjmov oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

8. Výhercovia

Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní prostredníctvom facebookovej správy na Messengeri alebo emailom. V prípade, ak by bola súťažiacim uvedená emailová adresa neplatná, jeho výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Výhry budú výhercom zaslané (odovzdané) najneskôr do 30.04.2019, a to pomocou doručovateľskej spoločnosti podľa miesta doručenia.

Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti alebo požadovať vydanie inej výhry než tej, ktorá je určená usporiadateľom, pričom výhry nemožno vymáhať súdne. Výhra v súťaži nebude výhercovi odovzdaná v prípade, že usporiadateľ zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Ak by sa výhercom mal stať súťažiaci, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nebude mu možné podľa týchto Pravidiel výhru poskytnúť. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej jej hodnoty a meniť podmienky odovzdania týchto výhier.

Usporiadateľ ako aj organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval Pravidlá tejto súťaže, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena usporiadateľa či organizátora alebo ostatných súťažiacich alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Usporiadateľ ako aj organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Facebook profil odporuje pravidlám sociálnej siete Facebook. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti Facebook.

9. Všeobecné podmienky

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý má právo rozhodnúť o ďalšom naložení s touto výhrou. Na účely týchto Pravidiel sa za neprevzatú výhru považuje taká výhra, ktorá nebola vyzdvihnutá výhercom, ako aj výhra, ktorú sa výhercovi nepodarilo doručiť do 30.06.2019. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedá za prípadnú poštovú či inú dopravu výhier ani za nedoručenie či poškodenie výhier počas prepravy doručovateľskou spoločnosťou. Vady výhier nie je možné reklamovať u usporiadateľa, ani u organizátora. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za vady výhier a nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry. Usporiadateľ, ani organizátor ďalej nezodpovedá za nedoručené oznámenia o výhre resp. doručenie tohto oznámenia po lehote stanovenej v týchto Pravidlách z dôvodu poruchy alebo nefunkčnosti elektronickej pošty alebo z iných dôvodov mimo jeho kontroly.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť Pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Pravidlá súťaže môžu byť v skrátenej verzii uvedené na propagačných materiáloch, avšak súťažiaci berú na vedomie, že tieto Pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s organizáciou a priebehom súťaže.

10. Súhlas s Pravidlami a ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži a registráciou údajov v rozsahu podľa týchto Pravidiel vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie usporiadateľom. Pre organizovanie a priebeh súťaže je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli svoje osobné údaje. Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich v rozsahu meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mail a facebookové meno súťažiaceho. Súťažiaci svoj súhlas na spracovanie osobných údajov poskytuje pri vypĺňaní registračného formulára na príslušnej webovej stránke (www.milka.sk), kde odškrtnutím príslušného políčka vyjadrí svoj súhlas so spracovaním osbných údajov aj s Pravidlami tejto súťaže.

Usporiadateľ súťaže týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov súťažiacich ako dotknutých osôb:

Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Mondelez Europe Services GmbH, 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, registračné číslo CHE-114.352.032, konajúca prostredníctvom organizačnej zložkyMondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko, Račianska 44, 832 42 Bratislava
IČO: 47 031 140
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2199/B
e-mail: hello@peppermint.cz.
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na právnom základe, ktorým je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, na základe ktorého dochádza k pristúpeniu k Pravidlám prostredníctvom registrácie, ako formy dohody o právach a povinnostiach súťažiacich a Prevádzkovateľa za účelom umožnenia účasti súťažiaceho v súťaži, a teda zapojenia sa súťažiaceho do súťaže, identifikácie súťažiacich, zaradenia do databázy súťažiacich v tejto súťaži, organizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhry výhercom, overenia dodržiavania Pravidiel súťaže, zverejnenia mien výhercov ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry. Osobné údaje súťažiacich môžu byť spracovávané aj na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem usporiadateľa a organizátora tejto súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako aj ostatných súťažiacich, najmä na účely ďalšieho marketingového spracovania osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa týchto Pravidiel súťaže. Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania tejto súťaže je dobrovoľné a založené na tom, že súťažiaci so spracovaním osobných údajov súhlasí. Avšak poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania tejto súťaže je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v tejto súťaži, pretože pre organizovanie súťaže a zaslanie výhry je nevyhnutné, aby súťažiaci poskytli ich osobné údaje v požadovanom rozsahu. Bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť. Ak súťažiaci nesúhlasí s poskytnutím a/alebo so spracovaním poskytnutých osobných údajov a prípadne požaduje ich vymazanie, bude to mať za následok ukončenie účasti súťažiaceho v súťaži, vrátane straty nároku na výhru.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Príjemca osobných údajov sú:
a) každý sprostredkovateľ vo vzťahu k ochrane osobných údajov,
b) organizátor súťaže,
c) ďalšie osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru,.
d) zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa súťaže,
e) doručovateľské spoločnosti,
f) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže, a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, pričom osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchováva Prevádzkovateľ po dobu 2 rokov odo dňa udelenia súhlasu súťažiacim formou registrácie v tejto súťaži. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje potrebné na realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel súťaže vyplývajúcich, a ďalej po dobu dodania všetkých výhier výhercom resp. prepadnutie výhier v prospech organizátora, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu, bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu. Po dobu dlhšiu môže usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom usporiadateľa, organizátora či ostatných súťažiacich, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadné obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:
a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli osobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať zaslaním odvolania súhlasu na e-mail: hello@peppermint.cz. Odvolanie súhlasu má za následok ukončenie účasti v súťaži súťažiaceho, vrátane straty nároku na ktorúkoľvek z výhier. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude mať vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iných právnych základov, najmä na základe oprávneného záujmu usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, a to najmä, nie však výlučne na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnú obhajobu v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto súťaže či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti s usporiadaním tejto súťaže.

Právo podať sťažnosť: V prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Organizátor týmto informuje účastníkov súťaže, že na súťažných webových stránkach podľa bodu 4 týchto Pravidiel môže prevádzkovateľ webových stránok využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom zabezpečenia technického chodu týchto stránok. Správu alebo zastavenie cookies je možné vykonať prostredníctvom nástrojov všetkých bežných webových prehliadačov.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Práva súťažiaceho je možné uplatniť na hello@peppermint.cz. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže súťažiaci obrátiť na usporiadateľa alebo organizátora na jeho poštovej adrese uvedenej v záhlaví týchto Pravidiel alebo na e-mailovej adrese hello@peppermint.cz. Na tejto e-mailovej adrese môže súťažiaci podať k usporiadateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, ku ktorému môže súťažiaci podať sťažnosť v prípade, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných právnych predpisov.

11. Súťažné príspevky

V rámci tejto súťaže si usporiadateľ a organizátor vyhradzujú právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže a odstrániť prípadné príspevky spĺňajúce jednu či viacero z nasledujúcich podmienok:

- príspevok obsahuje akékoľvek nevhodné obrazové alebo slovné vyjadrenie, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi,
- príspevok má obsah, ktorý je neprimerane hanlivý či urážlivý, neslušný či obscénny, zastrašujúci či ohrozujúci, zasahujúci do osobných či verejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovujúci či problematický, vzbudzuje dojem ohovárania či urážky na cti, alebo ktorý predstavuje spáchanie trestného činu alebo k tomu navádza a/alebo ktorý je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
- príspevok obsahuje slovné alebo obrazové vyjadrenie či iné informácie alebo súčasti, ktoré by mohli podľa usporiadateľa alebo organizátora porušovať práva duševného vlastníctva súvisiace s autorským právom alebo právami priemyselného vlastníctva iných osôb alebo môžu viesť k nekalosúťažnému konaniu,
- príspevok obsahuje neoprávnene používané ochranné známky, obchodné mená a chránené označenia pôvodu, ku ktorým prislúcha výhradné právo inému, alebo akékoľvek označenie s ním zameniteľné,
- príspevok by mohol poškodiť dobré meno usporiadateľa a organizátora,
- príspevok má obsah, ktorý by mohol byť vnímaný ako propagácia výrobku, služieb či spoločnosti inej osoby (najmä ak zobrazuje obchodné označenie inej osoby než usporiadateľa),
- obsah príspevku podľa posúdenia usporiadateľa nezodpovedá tematickému zadaniu súťaže „Zahrej sa jemnosťou“.

Pre vylúčenie pochybností, súťažným príspevkom sa na účely týchto Pravidiel rozumie fotografia/snímok (scan), ako aj iný slovný príspevok nahraný a registrovaný v rámci súťaže účastníkom.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže berie na vedomie a záväzne vyhlasuje, že ním vložené autorské dielo v podobe súťažného príspevku je jeho dielom alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto súťaže. Súťažiaci vyhlasuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb, ktorých podobizne môžu byt vyobrazené v súťažnom príspevku. Akékoľvek potrebné súhlasy súvisiace s použitím súťažného príspevku v tejto súťaži si musí účastník súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných v súvislosti so súťažným príspevkom je zodpovedný účastník súťaže. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou súťaže sú alebo môžu byť autorské diela súťažiacich, vložením súťažného príspevku, udeľuje súťažiaci usporiadateľovi vecne, územne a časovo neobmedzené právo na akékoľvek použitie diela vrátane jeho úprav v zmysle ustanovení § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon v platnom znení, alebo jeho častí usporiadateľom na marketingové účely spojené s touto súťažou a s propagáciou značky a výrobkov Milka a/alebo na obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to bezodplatne. Za takéto použitie súťažiacemu neprislúcha žiadna dodatočná finančná alebo nefinančná odmena, honorár alebo protiplnenie.

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za prípadné technické či iné problémy spočívajúce v nemožnosti pridať príspevok do súťaže v jednom danom okamihu v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane poskytovateľa internetových služieb a s pripojením na strane súťažiaceho ani na strane usporiadateľa, organizátora alebo iných spolupracujúcich tretích osôb. Usporiadateľ ani organizátor nevykonáva žiadne neoprávnené zálohovanie dát umiestnených mimo aplikácie a rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priamo či nepriamo spôsobenú škodu alebo inú ujmu, zapríčinenú zničením či odstránením akýchkoľvek dát v kontexte zo súťaže.

12. Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Získať výhru je možné len do okamihu ukončenia súťaže.

Úplné aktuálne znenie Pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na www.facebook.com/milka.slovakia a na www.milka.sk. V prípade rozporu ustanovení týchto Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.

Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Prevádzkovateľovi Facebooku nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne povinnosti ani práva voči súťažiacim a spoločnosť FACEBOOK nemá žiadne záväzky voči účastníkom tejto súťaže, s čím súťažiaci účasťou v súťaži súhlasia. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná prevádzkovateľom sociálnej komunikačnej siete FACEBOOK ani s ňou spojená.

V Bratislave dňa 28. 1. 2019