Milka + Oreo - dokonalý pár

Dokonalý pár

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1) JAK SE MŮŽU ZAPOJIT?

Stačí ti sehnat k sobě do dvojice tvojí nerozlučnou součást dokonalého páru a vyplnit krátký kontaktní registrační dotazník pro případné zaslání výhry. Pak už ti jen držíme palce.

2) JAK SE DOZVÍM, ŽE JSEM VYHRÁL A CO DÁL?

Informace o výhře nebo získání garantovaného dárku zveřejníme v sekci výherci tady na webu.

3) MOHU SOUTĚŽIT OPAKOVANĚ?

Ano. ;) Stačí sestavit více dvojic a můžeš soutěžit víckrát za den.

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE "DOKONALÝ PÁR"

Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00,IČO: 014 35 485, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056

Organizátor: Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Praha, PSČ 118 00, IČO: 28525001, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928. Kontakt: milka@peppermint.cz

1. Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem „DOKONALÝ PÁR“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2018 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále také jako ,,soutěžící“ nebo ,,účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.milka.cz nebo www.milka.sk a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") v rámci České republiky a ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v rámci Slovenska.

3. Mechanika

Soutěže se lze zúčastnit vyplněním soutěžního kvízu (celkem 7 náhodných otázek). Zapojení do slosování je podmíněno vyplněním knízu ve dvojici. Tedy celkem 2 soutěžící vyplní stejné kvízi, aby zjistili svůj společný výsledek. Soutěžní kola jsou rozdělena do dnů. Celkem je vypsáno 31 soutěžních dnů (soutěžních kol) v období od 1. 5. 00:00 do 31. 5. 2018 23:59.

Soutěžícími se stávájí osoby, které v době konání soutěže na webových stránkách www.milka.cz nebo www.milka.sk, vyplní všechny stanovené údaje, čímž se zaregistrují do soutěže (dále jen „registrace“). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, email a úplnou doručovací adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ). V dalším kroku musí soutěžící odpovědět na 7 soutěžních kvízových otázek. V případě̌, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu, nemůže se zúčastnit soutěže a organizátor tohoto soutěžícího s touto registrací bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřadí. Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím spoluhráčů a utvořit tak neomezené množství soutěžních dvojic.

Organizátor s dohledem pořadatele vylosuje každý den během trvání soutěže 5 vítězných dvojic z předchozího dne (ze společné databáze České i Slovenské republiky). Výherce za poslední soutěžní den (tj. 31. 5. 2018) organizátor vylosuje dne 1. 6. 2018. Losování bude probíhat vždy mezi 12.00 - 17.00. Každá výherní soutěžní dvojice získává 2 originální osušky Milka Oreo. Výběr výherních dvojic je dán předem stanoveným automatickým algoritmem.

V případě, že v jednom soutěžním kole nebude možné vylosovat 5 výherních dvojic s platnou registrací dle pravidel této soutěže, výhry propadají pořadateli

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

4. Výhry

Soutěží se celkem o 310 kusů Milka Oreo originálních osušek. Denně je do soutěže zařazeno 10 kusů osušek. Výhry jsou určeny pouze pro osobní účely.

5. Výherci

Výherci budou o svých výhrách informováni - budou uveřejněni na webových stránkách www.milka.cz nebo www.milka.sk v sekci výherci.

Výhry budou výhercům zaslány (předány) nejpozději do 30. 7. 2018 a to prostřednictvím předem smluvené kurýrní společnosti dle místa doručení. Pořadatatel ani organizátor soutěže neručí za doručení výhry kurýrní společností. Vrácené zásilky nebudou opětovně zasílány výhercům. Výherci si je mohou po předchozí domluvě s organizátorem vyzvednout osobně. (žádostí poslanou emailem na milka@peppermint.cz)

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.

Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

6. Všeobecné podmínky

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 30. 7. 2018. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují.

Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

7. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.milka.cz a www.milka.sk. Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních podmínek. Pokud soutěžící nepřijme podmínky soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit. Organizátor si vyhrazuje právo vymazat fotografie účtenek, které jsou v rozporu s pravidly soutěže.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

V Praze dne 20. března 2018

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Účastník soutěže uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ) společnosti Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika, IČO: 01435485 jako správci a společnosti Peppermint Digital s.r.o., IČO: 28525001 jako zpracovateli osobních údajů pro účel provedení soutěže.

II. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel provedení soutěže na dobu provádění soutěže.

III. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (město), fotografie a audiovizuální záznam účastníka soutěže pro účel dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj.:

IV. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel dalšího marketingového zpracování (uvedený výše) na dobu 5 let od udělení souhlasu.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži, aby byli jednotliví účastníci rozlišitelní, identifikovatelní a nezaměnitelní. Obdrží-li organizátor či pořadatel odvolání souhlasu nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady. V případě výhry účastníka soutěže budou jeho osobní údaje zveřejněné na webových stránkách správce a zpracovatele v rozsahu jméno, příjmení a město.

V. Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

VI. Účastník soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v níže uvedeném rozsahu:

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.

Zejména pak jsem si vědom/a toho, že: