Milka + Oreo - dokonalý pár

Dokonalý pár

Súťaž

Úplné znenie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Úvod

V spoločnosti Mondelēz International si ceníme vašu dôveru, že s nami zdieľate vaše osobné údaje, a chápeme, že môžete mať obavy o informácie, ktoré nám poskytujete, a spôsob, akým s nimi nakladáme.

Ak si čítate toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov („vyhlásenie o ochrane osobných údajov“), dôvodom môže byť to, že ste navštívili webovú stránku, mobilnú aplikáciu alebo iné miesto na nejakom sociálnom médiu (všetky ďalej len „lokality“), ktoré prevádzkujú ktorékoľvek z európskych subjektov Mondelēz International Group („Mondelēz International“, resp. „my“), prípadne to, že ste nás kontaktovali priamo telefonicky alebo písomne.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje (úplne transparentne a v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami, predovšetkým nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (EÚ) 2016/679- „GDPR“) základ, na ktorom spracúvame vaše osobné údaje („osobné údaje“), keď získate prístup k našim lokalitám alebo nás kontaktujete.

Rýchle čítanie o kľúčovom spracovaní údajov Mondelēz International

Spoločnosť Mondelēz International zhromažďuje a využíva osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás zhromaždíme, keď prechádzate našimi lokalitami, na reklamné účely, aby vás kontaktovala na marketingové alebo iné obchodné účely, aby vám odpovedala na vaše otázky týkajúce sa našich výrobkov, aby vám uľahčila účasť na našich ponukách a akciách a aby analyzovala a zlepšovala kvalitu našich výrobkov alebo služieb.

Váš prístup k našim lokalitám a ich využívanie podlieha podmienkach úplného znenia nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a všetkých príslušných zákonov. Spracovanie vašich osobných údajov bude obmedzené len na to, čo je nevyhnutné v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi. Váš výslovný súhlas si vyžiadame len v prípadoch, kde je potrebný explicitný súhlas, aby ste mali úplnú kontrolu nad informáciami, ktoré spracúvame a evidujeme o vás. V opačnom prípade spracujeme vaše osobné údaje, len ak sú nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej s vami, dodržiavanie súladu so zákonnými povinnosťami spoločnosti Mondelēz International a/alebo na účely oprávnených záujmov spoločnosti Mondelēz International.

Vaše osobné údaje obvykle spracúvame v Európskej únii, môžu však byť uložené aj v systémoch po celom svete a spracované externými poskytovateľmi služieb, ktorí konajú v našom mene. Tieto systémy a poskytovatelia môžu mať sídlo na územiach, ako napríklad USA, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako EÚ. V takom prípade spoločnosť Mondelēz International zavedie adekvátne technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabezpečí rovnakú úroveň záruk, aká je v krajine pôvodu. Môžete si vyhľadať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva na prístup, opravu, zrušenie, namietanie a prenosnosť údajov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi kliknutím na náš formulár Kontaktujte nás alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby (kontaktné údaje pozri nižšie).

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme občas zmeniť uverejnením jeho aktualizovanej verzie na našich lokalitách. Budeme vás informovať o každej podstatnej zmene, aby ste mohli v plnom rozsahu porozumieť aktuálne zavádzaným zmenám. Často navštevujte toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli neustále informovaní o tom, ako využívame vaše osobné údaje.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je datované k 11.04.2018

Aké osobné údaje od vás zhromažďujeme?

Typ informácií a osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme pri návšteve našich lokalít alebo interakcii s nami, môže zahŕňať:

 • Osobné údaje, ktoré poskytnete – napríklad vaše meno, poštová adresa a iné kontaktné údaje, ako napr. vaše telefónne číslo a e-mailová adresa, vaše žiadosti, všetky prípadné sťažnosti a všetky ostatné údaje, ktoré od vás prijmeme, ak s vami komunikujeme e-mailom, online alebo cez sociálne médiá, a všetky ostatné informácie, ktoré poskytnete – napríklad, keď sa zaregistrujete na naše lokality, prihlásite sa na odber našich bulletinov, zúčastnite sa našich ponúk a akcií, poskytnete spätnú väzbu zákazníka, odpoviete na prieskumy alebo si kúpite naše výrobky či služby;
 • Platobné informácie – vrátane údajov na uskutočnenie nákupov, ako napr. informácie o vašom platobnom účte, čísla kreditných a debetných kariet, dátum uplynutia platnosti, dodacia a fakturačná adresa;
 • Prihlasovacie informácie konta – vrátane všetkých informácií, ktoré sú potrebné na zriadenie používateľského konta, ako napr. meno používateľa, heslo a bezpečnostná otázka a odpoveď;
 • Automaticky zhromažďované informácie – vrátane informácií o vašom počítači, adrese IP a prehliadači, ktoré smieme zhromažďovať, napríklad, keď na našich lokalitách používame vlastné súbory cookie alebo súbory cookie vo vlastníctve 3. strán, webové majáky a podobné technológie zhromažďujúce informácie o vašom využívaní našich lokalít alebo o vašej e-mailovej interakcii s nami. Ak chcete ďalšie informácie, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie

Prečo zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zákonne zhromažďujeme a využívame na nižšie uvedené účely. Majte na pamäti, že pokiaľ už o vás evidujeme informácie, môžeme ich využívať na rovnaké účely.

Na oprávnené obchodné záujmy: smieme využívať vaše osobné údaje (na súhrnnom aj individuálnom základe), ako napr. vaše kontaktné údaje, údaje o vašom účte a elektronickej identifikácii, informácie týkajúce sa vašich nákupov v našich obchodoch a online, na reklamné účely a na analýzu a zlepšovanie kvality našich výrobkov či služieb, a tiež aby sme vám porozumeli ako zákazníkovi.

To tiež znamená, že analyzujeme informácie, ktoré nám poskytnete, spolu s vaším využívaním našich lokalít alebo našich výrobkov a služieb. Všetky tieto informácie využívame na ich zlepšovanie a poskytnutie lepšej používateľskej skúsenosti (napríklad analyzujeme, ktoré webové stránky navštevujete, ktoré výrobky a služby používate a obľubujete, a ako tieto výrobky a služby používate).

Vaše osobné údaje smieme využívať aj na oprávnené obchodné záujmy, ako napríklad: na generovanie súhrnných štatistík o používateľoch našich výrobkov a služieb; na pomoc pri zabezpečení a prevencii podvodov; na účely integrity systému; na e-mailové pripomenutie opusteného košíka alebo odoslanie potvrdenia objednávky; na uľahčenie našich obchodných operácií; na riadenie zásad a postupov spoločnosti; aby nám umožnili realizovať podnikové transakcie, ako napr. fúzia, predaj, reorganizácia, prevod aktív alebo spoločností Mondelēz International, nadobudnutie, konkurz či podobná udalosť; a na ďalšie oprávnené obchodné účely povolené príslušným zákonom, o ktorých by sme včas poskytli relevantné informácie.

Na plnenie podmienok zmluvy: na nákup našich výrobkov či služieb alebo na vytvorenie súťaže či akcie, do ktorej ste sa mohli prihlásiť, na realizáciu akcie a kontaktovanie vás, ak sa stanete výhercom, na možnosť odpovedať na všetky žiadosti o informácie uskutočnené pomocou našich formulárov Kontaktujte nás.

Vaše údaje smieme využívať aj na základe vášho súhlasu, pokiaľ bol udelený, napríklad na marketingové účely a na prispôsobenie našej komunikácie s vami na základe vašich profilov e-mailom, SMS správou, inými elektronickými prostriedkami alebo inak. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať; pozri Aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás evidujeme?

Na splnenie našich zákonných povinností, ako napríklad uchovávanie patričných obchodných záznamov, vybavenie sťažností adresovaných nášmu zákazníckemu servisu, vyhovenie oprávneným žiadostiam od verejných orgánov a vyhovenie príslušným zákonom a nariadeniam, resp. ako je inak požadované zákonom.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je nevyhnutné na uspokojenie účelu, na ktorý ste ich poskytli, resp. sme ich zhromaždili (napríklad na dobu, ktorú potrebujeme na zodpovedanie dopytov alebo vyriešenie problémov).

Vaše osobné údaje preto môžeme uchovávať na primeranú dobu po vašej poslednej interakcii s nami. Ak nami zhromažďované osobné údaje už nie sú na to potrebné, bezpečne ich zničíme alebo vymažeme. Namiesto zničenia alebo vymazania vašich osobných údajov ich môžeme anonymizovať, aby sa nedali s vami spojiť ani k vám spätne vystopovať. V určitých prípadoch môžeme mať zákonné alebo regulačné povinnosti, podľa ktorých musíme osobitné záznamy uchovávať stanovené časové obdobie.

S kým môžeme zdieľať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje smieme zdieľať so:

 • Subjektmi Mondelēz International. Vaše osobné údaje by sa mohli zdieľať medzi zodpovednými spoločnosťami Mondelēz International, ktoré smú využívať vaše osobné údaje podľa opisu v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Poskytovateľmi služieb a spracovateľmi. Môžeme zapojiť externých dodávateľov, poskytovateľov služieb a pridružené subjekty, aby nám poskytovali služby v našom mene, ako napr. podpora pre interné operácie na našich webových stránkach, v mobilných aplikáciách alebo online obchodoch (vrátane poskytovateľov služieb sociálnych médií, spracovateľov platieb, agentúr aktivácie značky, poskytovateľov analýzy údajov a tretích strán, ktoré využívame na odosielanie vašich objednávok na vašu domácu adresu, ako napr. dodávatelia poštových a kuriérskych služieb), resp. na technické spracovanie (napríklad hostingové služby alebo ukladanie údajov), resp. na služby riadenia vzťahov so zákazníkmi, ako aj súvisiace offline služby pre výrobky alebo podporu reklamy (napríklad usporiadatelia súťaží a stávok, poskytovatelia žrebovaní výhercov, agentúry na organizovanie podujatí, dodávatelia cien alebo balíkov odmien) a ďalšie súvisiace služby.
 • Poskytovaním svojich služieb môžu získať prístup k osobným údajom, prijímať, uchovávať alebo inak spracovávať osobné údaje v našom mene. Naše zmluvy s týmito poskytovateľmi služieb nedovoľujú využívanie vašich údajov na ich vlastné účely vrátane ich marketingových účelov. V zhode s príslušnými zákonnými požiadavkami podnikáme primerané opatrenia z obchodného hľadiska, ktoré od tretích strán vyžadujú dostatočné zabezpečenie vašich osobných údajov a ich spracovanie výhradne v súlade s našimi pokynmi.
 • Partnermi. Niekedy môžeme ponúkať službu alebo aplikáciu v spolupráci s partnermi (napríklad spoluzadávatelia alebo poskytovatelia licencie, nadobúdatelia licencie či distribútori našich značkových výrobkov). Preto môže byť nutné, aby sme vaše osobné údaje sprístupnili týmto partnerom. V zhode s príslušnými zákonnými požiadavkami podnikáme primerané opatrenia z obchodného hľadiska, ktoré od tretích strán vyžadujú dostatočné zabezpečenie vašich osobných údajov a ich spracovanie výhradne v súlade s našimi pokynmi alebo ako spolukontrolóri. V prípadoch, v ktorých je sprístupnenie vašich osobných údajov tretím stranám založené na vašom súhlase alebo vašej žiadosti o sprístupnenie, ak je to relevantné, vám zrozumiteľne oznámime zdieľanie údajov a budete mať možnosť nezúčastniť sa alebo inak namietať voči takémuto zdieľaniu.
 • Tretími stranami v prípade zákonnej požiadavky. Vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť, pokiaľ sa domnievame, že to od nás vyžaduje zákon, resp. je to primerane nevyhnutné, aby sme vyhoveli právnym sporom; keď sa domnievame, že je nevyhnutné alebo vhodné sprístupniť osobné údaje orgánom presadzovania práva, napríklad na vyšetrovanie skutočného podvodu alebo podozrenia z podvodu či porušení zákona, narušení bezpečnosti alebo porušení tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov; na odpovedanie na všetky žaloby voči nám; a na ochranu práv, majetku alebo osobnú bezpečnosť spoločnosti Mondelēz International, našich zákazníkov či verejnosti.
 • Tretími stranami v prípade podnikovej transakcie. Okrem toho, informácie o našich zákazníkoch vrátane osobných údajov sa smú sprístupniť ako súčasť akejkoľvek fúzie, predaja, reorganizácie, prevodu aktív alebo spoločností Mondelēz International, nadobudnutia, konkurzu či podobnej udalosti.

Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme obvykle spracovávať v Európskej únii. Nehľadiac na to, globálna povaha nášho podnikania znamená, že vaše osobné údaje môžu byť príležitostne sprístupnené neeurópskym subjektom Mondelēz International Group , s ktorými uzavreli dohodu a prenose údajov, ktorá reguluje tieto cezhraničné prenosy.

Taktiež využívame niekoľko externých dodávateľov, ktorí nám pomáhajú poskytovať obchodné služby. Tieto tretie strany môžu mať prístup k vašim osobným údajom alebo len pôsobiť ako hostiteľ vašich osobných údajov, ale vždy tak budú konať podľa našich pokynov a s ohľadom na zmluvný vzťah. Ak sa tieto tretie strany nachádzajú na územiach (ako napr. USA), ktoré nemusia ponúkať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v EÚ, podnikneme všetky nevyhnutné opatrenia na overenie, či vaše osobné údaje majú dostatočnú úroveň ochrany. To bude buď uzavretie dohôd o prenose údajov, alebo zaistenie, aby boli tretie strany certifikované podľa patričných schém ochrany údajov (napríklad štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

Ako zaistíme zabezpečenie vašich údajov?

Používame rozličné fyzické, technické a administratívne normy zabezpečenia, technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou, zničením alebo poškodením na patričnú úroveň v závislosti od citlivosti informácií.

Podnikáme opatrenia na obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom tým osobám, ktoré k nim potrebujú prístup na jeden z účelov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Okrem toho zmluvne zaisťujeme, aby všetky tretie strany spracúvajúce vaše osobné údaje rovnakou mierou zabezpečili dôvernosť a integritu vašich údajov.

Aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás evidujeme?

Máte nasledujúce práva:

 • získať kópiu vašich osobných údajov spolu s informáciami o tom, akým spôsobom a na akom základe sa osobné údaje spracúvajú;
 • opraviť nepresné osobné údaje (vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov);
 • vymazať vaše osobné údaje za obmedzených okolností, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, keď:
  • je sporná správnosť osobných údajov;
  • spracovanie je nezákonné, ale namietate vymazanie osobných údajov;
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely, na ktoré boli zhromaždené, ale sú potrebné na preukázanie, uplatňovanie alebo hájenie právneho nároku;
  • namietate proti spracovaniu, ktoré je odôvodnené na základe oprávneného záujmu;
 • namietať proti rozhodnutiam, ktoré sú založené výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania;
 • získať prenosnú kópiu vašich osobných údajov, resp. preniesť kópiu externému kontrolórovi, pokiaľ je to technicky realizovateľné a nezahŕňa to neprimerané náklady;

V prípade, že máte sťažnosť na spôsob, akým spracúvame vaše údaje, môžete ju odoslať kliknutím na náš formulár Kontaktujte nás alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby (kontaktné údaje pozri nižšie).

Ako alternatívu máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

Ak máte nejakú otázku týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás. Môžete ju odoslať kliknutím na náš formulár Kontaktujte nás alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby (kontaktné údaje pozri nižšie). Vždy, keď je to primerane možné a potrebné, vynasnažíme sa uznať vaše práva do jedného mesiaca.

Svoj súhlas s odberom bulletinu alebo marketingových oznámení môžete kedykoľvek bezplatne odvolať dodržaním pokynov vo všetkých marketingových oznámeniach alebo teraz aj použitím možnosti zrušenia registrácie na našom formulári Kontaktujte nás. Tieto preferencie môžete prípadne riadiť aj vo svojich nastaveniach profilu.

Sociálne médiá a iné webové stránky

Ak sa zúčastňujete na niektorom z našich profilov MDLZ alebo vždy, keď je spoločnosť MDLZ prítomná na rôznych fórach sociálnych médií ako Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube atď., mali by ste poznať a rozumieť nástrojom, ktoré poskytujú tieto stránky, ktoré vám umožňujú vybrať si spôsob zdieľania osobných údajov na vašom profile/profiloch sociálnych médií.

Pre tieto fóra platia postupy alebo zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán, takže vás nabádame si prečítať príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov, podmienky použitia a súvisiace informácie o spôsobe využitia vašich osobných údajov v prostrediach týchto sociálnych médií.

Následkom toho môžu naše lokality obsahovať prepojenia na webové stránky tretích strán; ak použijete tieto prepojenia, opustíte naše webové stránky a mobilné aplikácie. Hoci sa tieto webové stránky tretích strán starostlivo vyberajú, spoločnosť Mondelēz International nemôže prijať zodpovednosť za využívanie vašich osobných údajov týmito organizáciami. Viac informácií a podrobností nájdete v časti o vyhláseniach o ochrane osobných údajov tretích strán a prehlásení o ochrane osobných údajov navštívenej webovej stránky (pokiaľ je takéto prehlásenie uvedené).

Ako spracúvame osobné údaje detí?

Všeobecne platí, že naše lokality nie sú určené pre deti mladšie ako 12 rokov. Keďže ochranu osobných údajov detí berieme vážne, nad týmto vekom prevádzkujeme naše lokality v súlade so všetkými príslušnými zákonmi v každej zodpovedajúcej jurisdikcii. Podľa patričného príslušného zákona pre každú lokalitu by mali mať deti vo veku 16 rokov alebo menej vždy súhlas rodiča/poručníka predtým, ako nám cez lokalitu poskytnú akékoľvek osobné údaje. Ak pri zhromažďovaní údajov zistíme, že používateľ nedovŕšil uvedený vek a pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov neposkytol súhlas rodiča/poručníka, tak bez súhlasu rodiča/poručníka nebudeme jeho/jej osobné údaje využívať ani uchovávať. Bez takéhoto súhlasu sa však dieťa možno nebude môcť zúčastniť na určitých aktivitách. Za určitých okolností však môžeme využívať a uchovávať takéto informácie (v súlade so zvyškom tohto Vyhlásenia a príslušným zákonom) s cieľom informovať a získať súhlas od rodiča/poručníka a pre určitú bezpečnosť, zabezpečenie, zodpovednosť a iné účely povolené podľa príslušného zákona. Rodič/poručník si môže skontrolovať, odstrániť, zmeniť alebo odmietnuť ďalšie zhromažďovanie alebo využívanie osobných údajov ich dieťaťa kontaktovaním nás alebo kliknutím na náš formulár Kontaktujte nás alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby (kontaktné údaje pozri nižšie) vrátane mena, adresy a e-mailovej adresy dieťaťa.

Zodpovedná osoba v spoločnosti Mondelēz International

Spoločnosť Mondelēz International má zodpovednú osobu („ZO“) ktorá je zodpovedná za dodržiavanie súladu so zákonom o ochrane údajov. Zodpovednú osobu v spoločnosti Mondelēz International alebo jej kanceláriu môžete kedykoľvek bezpečne a dôverne kontaktovať, ak máte otázky, všeobecné obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo akýkoľvek problém s ochranou údajov.

ZO môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com